Този сайт използва бисквитки:
- задължителни бисквитки
- аналитични бисквитки

 

Общи условия за ползване и пазаруване

 

Чл.1. Общи дефиниции

1. Print Pix – търговското наименование на уеб сайт www.printpix.bg за продажба на стоки и услуги, собственост на

2. Пърпъл поинт – “Пърпъл поинт“ ЕООД, ЕИК 202820159, ИН по ЗДДС BG202820159, Банкова сметка IBAN: BG21STSA93000023166222 Банка ДСК ЕАД

3. Сайт – www.printpix.bg както цялата информация в него – еднолична собственост на Пърпъл поинт

4. Потребителпълнолетнофизическо лице, което притежава или придобива достъп доСайтаилиУслугитеслед създаването наПрофил.

5. Услуга– Електронна търговска услуга, извършвана наСайта, с цел да осигури наПотребителя възможността да закупува услугите и продуктите, публикувани наСайта

6. Профил– функционалност наСайта, която дава достъп доУслугите само на единПотребител.

Чл.2. Страни по настоящите общи условия са:

1. Пърпъл поинт, от една страна и

2. Потребителят, който се е съгласил изрично с настоящите Общи условия и ползващСайта.

Чл. 3. Предмет на Общите условия

Пърпъл поинтпредоставя наПотребителяоферти за покупка на стоки и услуги, аПотребителятима възможност да закупува предлаганите вСайтастоки и услуги чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена – чрез стриктно спазване на Общите условия от двете страни.

Чл. 4. Приемане на Общите условия

1. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия„ и натискане на бутон „Потвърждаване на поръчката”,Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

2. Пърпъл поинт незабавно потвърждава получаването на потвърждението наПотребителякато изпраща съобщение до електронната поща наПотребителя.

Чл. 5. Промяна на Общите условия

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно отПърпъл поинт.

2. При извършване на промени в Общите условия,Пърпъл поинт се задължава да изложи на видно място наСАЙТАлинк, през който са достъпни изменените Общи условия.

3. Промените в Общите условия не засягат отношенията междуПотребителяиПърпъл поинт, възникнали във връзка с валидно подадена заявка за покупка на стока.

Чл.6. Регистрация на Потребителя

1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите вСайтастоки,Потребителяте необходимо първо да се регистрира и създаде своя уникаленПрофил.

2. Задължителните данни, коитоПотребителят предоставя, трябва да са РЕАЛНИ:

– име и фамилия;

– телефон;

– е-майл;

– адрес за доставка;

– ЕГН – в случай че Потребителят желае да му бъде издадена фактура.

3. При предоставяне на нереални данни,Пърпъл поинт има право да откаже изпълнението на направената заявка.

4. При регистрацияПотребителят създава потребителско име и парола за достъп в своя уникаленПрофил.Пърпъл поинтняма да поиска информация за предоставяне на паролата в случай, различен от въвеждането й при влизането в профила на Потребителя.

5. По всяко времеПотребителят има право и възможност да коригира данните вПрофиласи. В случай че Потребителят желае да промени данните си за подадена вече заявка, то той трябва да се свръже сПърпъл поинтSHOES AND SO на посочените телефони за контакт.

6. С отбелязване на отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

Чл.7. Стоки, предлагани на Сайта

1. Всички стоки, предлагани на Сайта, са оригинални и с гарантиран произход.

2. Всички стоки включват описание и цена.

3. Цените на стоките са в български лева (BGN) с включен ДДС.

4. Пърпъл поинт има право да променя описанието и цената на всяка стока, като това няма да повлияе вече направени от Потребителя поръчки.

5. Всяка стока се доставя с документ за продажба.

Чл.8. Поръчка на стоки

1. Потребителят може да прави поръчки вСайта24 часа в денонощието.

2. Потребителятможе да прави поръчки, само ако се е регистрирал вСайтаи има реаленПрофилс пълни и вярни данни.

3. Потребителятизбира стоките за поръчка посредством бутонДобави в количка.

4. Преди завършване на поръчката Потребителят трябва да уточни начин на плащане, описан в чл.10.

5. Завършвайки своята поръчка,Потребителятсе съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

6. Завършвайки своята поръчка,Пърпъл поинт изпраща потвърждение за направената поръчка на посочения от Потребителя е-майл, както и потвърждение за ден за доставка не по-късно от 24 часа.

7. Завършвайки своята поръчка,Потребителятсе съгласява, чеПърпъл поинт може да се свърже с него чрез посочения от Потребителя телефон и е-майл в случай на необходимост за допълнителни уточнения за поръчката.

8. Завършвайки своята поръчка, междуПотребителятиПърпъл поинт се сключва„договор, сключен от разстояние”споредЧл. 48.(1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.):Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора,включително за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

9. Поръчка на стоки по телефона не е възможна.

Чл.9. Плащане.

Потребителят заплаща своята поръчка чрез:

1. Наложен платеж – Потребителят заплаща закупената стока в момента на доставка от куриера.

Чл.10. Доставка:

1. Потребителят има на разположение само един начин на доставка за закупените, а именно посредством избрана отПърпъл поинт компания за експресни куриерски услуги.

2. Цените на стоките не включват доставка. Нейната стойност се обявява преди завършване на поръчката.

3. За доставка извън територията на България Потребителят ще получи индивидуална цена, спрямо точката на доставка.

4. Срокът за доставка на територията на България е от 1 до 3работни днислед потвърждение на подадената от Потребителя Заявка. Потребителят ще получи потвърждение на е-майл за датата за доставка.

5. В случай че този срокът е по-дълъг от 3 дни,Пърпъл поинт ще информираПотребителяпо телефон и е-майл. В случай че Потребителят не е съгласен с този срок, той има право да откаже поръчката и да изиска обратно платената сума, в случай че е платил по банков път.

6. АкоПотребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала иПърпъл поинт се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

7. В случай чеПотребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поемаза своя сметкаразходите по допълнителната доставка.

Чл.11. Връшане на продукти.

1. Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на поръчката и съгласно чл.55 от ЗЗП, който гласи:

Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка ибез да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:
1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 – за стоки;
2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора – от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 – за услуги.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на следните видове договори:
1. за предоставяне на услуги, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя и е приключило преди изтичането на срока по ал. 1;
2. за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;
3. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
4. за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
5. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
6. за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
7. за хазартни игри и лотарии.
(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние за финансови услуги в срок 14 дни.
(4) Когато доставчикът не изпълни задълженията си по чл. 54, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката или от сключването на договора за предоставяне на услугата.
(5) Когато информацията по чл. 54 е предоставена на потребителя в рамките на срока по ал. 4, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на предоставянето й.
(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

2. Потребителятне може да върне закупената от него стока при следните условия:

2.1. Когато искането на отговаря на законовите права за връщане на стоки.

2.2. Повредена оригинална опаковка, премахнати етикети, стикери, употреба на стоките, липсваща фактура.

Чл.12. Връщане на суми и компенсации.

1. Пърпъл поинтне дължи компенцации и възтановяване на суми в случай на:

1.1. Ако върнатите продукти не отговарят на условията за връщане, а именно липса наоригиналната опаковка, следи от употреба, без оригинални етикети/стикери,безфактураПърпъл поинт си запазва правото да откаже приемане на стоките и да ги върне обратно за сметка наПотребителя.

1.2. АкоПотребителятне е спазил законовия срок от 7 дни (чл.55 от ЗЗП).

2. Пърпъл поинт дължи компенцации и възстановяване на суми, в случай чеПотребителят надлежно е упражнил правото си на отказ от договор за продажба от разстояние по смисъла на чл.52 от ЗЗП.Пърпъл поинтще възстанови наПотребителятзаплатените от него по договора суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е упражнено правото на отказ от сключения договор. Възстановяването на сумите става по банков път по посочена отПотребителянегова лична банкова сметка в лева, открита в Република България.

Чл.13. Заключение

1. Пърпъл поинт си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени поСайтабез предварително известяване наПотребителите.

2. Пърпъл поинтне носи отговорност за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Сайта поради всякакви причини, независещи от администратора на Сайта.

3. За контакти сПърпъл поинт– комуникация, връщане на стоки, известия:

ПЪРПЪЛ ПОИНТ“ ЕООД

Адрес на офис: София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет.3

телефон 0887 898 890

office@printpix.bg